آسانسورهای باربر هیدرولیکی

. آسانسور باربر هیدرولیکی با توجه به طیف گسترده نیروی محرکه وانواع جک ها ، بدون محدودیت ظرفیت قابل اجرا می باشند

 

در آسانسورهاي هيدروليکي عامل حرکت کابين، سيلندر و پيستون است که با توجه به ارتباط کابين به پيستون به انواع زیر تقسیم می گردند :

  • هیدرولیکی مستقيم – مرکزي
  • هیدرولیکی مستقيم – کناري
  • هیدرولیکی غير مستقيم – کناري