آسانسورهای باربر کششی

آسانسورهای باربر کششی با توجه به ظرفیت  های در خواستی تا ظرفیت 10000کیلوگرم ، متنوع با نوع کاربری قابل اجرا می باشند.

پیشنهاد می گردد جهت اجرای این گونه آسانسورها حتماً با شرکت های آسانسوری هماهنگی های لازم به عمل آید.