آسانسورهای بیماربر برانکارد بر

آسانسورهای برانکاردبر علاوه بر کاربری بیمارستانی و مراکز درمانی ، طبق موازین استاندارد می بایست در ساختمانهای بلند مرتبه به منظور حمل بیمار وبار اجرا گردد.

نوع آسانسور 

ابعاد کابین

ابعاد درب

عرض

عمق 

عرض

ارتفاع

حمل برانکارد

1100

2100

900

2100