آسانسورهای بیماربر تخت بر

بمنظور جابجایی و حمل تخت بیمار در مراکز بهداشتی و درمانی نظیر کلینیک ، درمانگاه یا بیمارستان ها و... می باشد.

نوع آسانسور 

ابعاد کابین

ابعاد درب

عرض

عمق 

عرض

ارتفاع

حمل تخت

1400

2400

1100

2100